Disclaimer
 • Polymark B.V. verleent u hierbij toegang tot www.polymark.nl (‘de Website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 • Polymark B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 • De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

 • Polymark B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 • Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Polymark b.v. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Polymark b.v. en haar bezoekers.
 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Polymark B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Disclaimer (English version)

 • Polymark B.V. hereby grants you access to www.polymark.nl (‘the Website’) and publishes here information, texts, images and other materials.
 • Polymark B.V. reserves the right at any time to modify or remove content without notice to you. The information on this website is intended to be free of obligation and not as a concrete offer to reach an agreement.

Limited liability

 • Polymark B.V. endeavours to place the content of the Website as often as possible to update and/or supplement. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.
 • For on the website included hyperlinks to third-party websites or services can Polymark B.V. never accept responsibility.
  Copyright All rights of intellectual property concerning these materials are at Polymark B.V. and its visitors.
  Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission of Polymark B.V., except and only to the extent otherwise provided in rules of imperative law (such as quotation right), unless otherwise specified in specific materials.

Disclaimer

 • Copyright All rights of intellectual property concerning these materials are at Polymark B.V. and its visitors.
 • Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission of Polymark B.V., except and only to the extent otherwise provided in rules of imperative law (such as quotation right), unless otherwise specified in specific materials.